Framover trenger vi flere som Petter Smart

I en verden med store endringer er det viktig at nordnorsk næringsliv fortsetter å følge opp med nytenkning og innovasjoner. Derfor tar vi et krafttak, og arrangerer en innovasjonsuke for hele landsdelen.

Av: Linda Beate Randal, Regiondirektør Innovasjon Norge Arktis og Monica Ahyee, Regiondirektør Innovasjon Norge Nordland

I en verden med store endringer er det viktig at nordnorsk næringsliv fortsetter å følge opp med nytenkning og innovasjoner. Derfor tar vi et krafttak, og arrangerer en innovasjonsuke for hele landsdelen.

Global oppvarming, energimangel og knapphet på øvrige ikke-fornybare ressurser, som mat, preger verden i dag. Dette er eksempler på svært komplekse problemstillinger, som krever storpolitiske grep. Samtidig vil utviklingen av blant annet ny teknologi og nye energiformer bidra til at vi vil leve, bo og jobbe på andre måter enn det vi gjør i dag.  

I denne sammenhengen har Nord-Norge en rekke konkurransefortrinn. Fornybar energi er ett eksempel, og ekstremt viktig når vil skal gå over fra å bruke fossilt brensel til fornybare energikilder som sol og vind, i tillegg til vann som vi bruker mye av i dag.  

Innenfor enkelte næringer, som sjømatnæringen, er vi i front. I Finnmark høstes kongekrabbe, som serveres på restauranter i New York og Tokyo få timer etter. Teknologi- og utstyrsutvikling står sterkt; i Leknes bygger ACD Pharma verdens største storskala bakteriofagfabrikk, som i første omgang skal rette seg mot havbruksnæringen.  I Tromsø utvikler og produserer NOFI fiskeredskaper og utstyr til havbruksnæringen. I hele Nord-Norge finner vi flere ledende og spennende forskningsmiljø på marine arter.

Gjennom vår sjømatproduksjon bidrar vi til å forsyne verden med mat. Alene står eksporten av laks fra Nordland for 10 prosent av all laks som serveres på middagsbordene rundt omkring i verden.

Et annet område, der vi har gjort teknologiske kvantesprang, er romfart, der Andøya Space Center seiler opp som et mulig internasjonalt senter for romfart.

Eksemplene over er på ingen måte uttømmende, men viser at vi på mange områder er godt skodd for innovasjon og utvikling. Men det betyr ikke at vi kan hvile på laurbærene. Konkurransefortrinn og sterke kompetanse- og teknologimiljø kan være forbigående, om vi ikke greier å fornye oss og tenke nytt. Her spiller nyskaping i eksisterende bedrifter en viktig rolle, men vi trenger også flere bedrifter. I innovasjonsuken retter vi oss derfor både mot forskningsmiljø, modne bedrifter, gründere og alle de som har en gründeridé i magen.

Stor skaperkraft i landsdelen
I løpet av de siste ti årene har antallet nyetableringer økt jevnt og trutt i landsdelen, og i fjor ble det etablert 5.400 nye bedrifter. Det blir stadig flere bedrifter, som overlever de fem første årene, som erfaringsmessig er den mest utfordrende perioden.

Vi finner gründere innenfor alle næringer og sektorer. Noen satser på grønne innovasjoner, der de for eksempel gjenbruker materialer til nye produkter. Norskin i Bodø er et slikt eksempel, som produserer fiskeskinnprodukter til moteindustrien i Europa. Andre utnytter ressurser i nord, som vi tidligere ikke har sett verdien av. For eksempel satser Polar Algae i Hammerfest på makroalger, som kan brukes til fôr, mat, gjødsel, i tillegg til å brukes i legemiddel – og kosmetikkbransjen.

Men ikke alle gründere tar mål av seg til å demme opp for, eller løse globale utfordringer. Spekteret av forretningsidéer er omtrent like stort som det fins antall gründere, og handler om alt fra å lage digitale løsninger i helsesektoren, til å dyrke vin i nærområdet, til å lage spennende toppturer for turister, i tillegg til eksemplene nevnt over.

Gir jobb til mange
Gründerne beriker samfunnet med nye idèer, løsninger på utfordringer og forhold som er «kjekt å ha». Men gjennom sine etableringer bidrar de også til næringsutvikling og sysselsetting. En tidligere undersøkelse gjort av Menon Economics viser at så mange som én av tre jobber i næringslivet i Nord-Norge finner vi i bedrifter som er ti år eller yngre.

Det er derfor ingen tvil om at vi trenger disse bedriftene, og vi trenger flere som skal bo og leve i nord.

Vi håper derfor at så mange som mulig griper sjansen og tar del i Arctic Innovation Week som går av stabelen 17-23 oktober. Gjennom uka ønsker vi å vise fram mye av det positive som skjer innenfor innovasjon og utvikling i landsdelen, og ikke minst inspirere andre til å skape noe nytt.

Du kan delta digitalt eller fysisk på arrangementene i hele landsdelen.

Om Arctic Innovation Week (AIW)
Innovasjon Norge samordner uken, og står bak en felles plattform hvor alle arrangementene synliggjøres og organiseres. Aktører fra hele regionen og fra alle typer næringer bidrar inn med arrangement og gjør uka til Nord-Norges fremste møteplass for innovasjon og entreprenørskap.

Frampek handler om å se framover
Utviklingen skjer raskt, og det er krevende å se inn i glasskula hva som vil være framtiden. Men noen utviklingstrekk – og trender kjenner vi godt til, og gjennom innovasjon og utvikling kan vi påvirke dem i ønsket retning.  

For årets innovasjonsuke har vi derfor valgt «frampek» som tema. Med det ønsker vi å tenne en gnist, som bidrar til at alle løfter blikket framover.

Med uka ønsker vi å bidra til et mer innovativt, bærekraftig og mangfoldig næringsliv gjennom flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljø i Nord-Norge.

Vi trenger de gode ideene. Vi trenger viljen til å tenke nytt. Vi trenger pågangsmot og framtidsoptimisme. Vi trenger at folk finner sammen, i nye konstellasjoner og i samarbeid. Og ikke minst: vi trenger arenaer der folk kan møtes, og ideene kan gro.

Derfor arrangerer vi Arctic Innovation Week.

Linda Beate Randal, Regiondirektør Innovasjon Norge Arktis
Monica Ahyee, Regiondirektør Innovasjon Norge Nordland